Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 augusti 2011

23 augusti 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 augusti 2011 motsvarade ökningen på 2,0 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet och handel i guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 177,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och som resultat av en likvidiserande transaktion i US-dollar. Efter det att ECB, i ett pressmeddelande den 29 juni 2011, tillkännagivit att likvidiserande transaktioner i USD förlängs avvecklades, den 18 augusti 2011, en likvidiserande transaktion på 0,5 miljarder USD, med en löptid på 7 dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 334,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 854,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 51,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 57,1 miljarder EUR till 336,2 miljarder EUR. Onsdagen den 17 augusti 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 157,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 147,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74,0 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 96,0 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 105,9 miljarder EUR (jämfört med 80,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 170,0 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 110,3 miljarder EUR respektive 59,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 19 augusti 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 42,0 miljarder EUR till 244,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.252 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 215.876 −70
2.1 Fordringar på IMF 75.959 49
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.917 −120
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.313 540
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.156 −369
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.156 −369
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 538.694 −9.357
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 147.689 −9.384
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 390.830 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 90 84
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 85 −58
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.095 −3.434
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 504.668 12.738
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 169.985 14.291
7.2 Andra värdepapper 334.683 −1.553
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 0
9 Övriga tillgångar 323.649 3.570
Summa tillgångar 2.076.647 3.621
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 854.587 −3.589
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 447.277 5.788
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 244.830 −41.953
2.2 Inlåningsfacilitet 105.911 25.697
2.3 Inlåning med fast löptid 96.000 22.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 536 44
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.180 −1.706
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 60.329 −1.716
5.1 Offentliga sektorn 51.659 −1.822
5.2 Övriga skulder 8.669 106
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.905 4.904
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.589 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.863 409
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.863 409
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 203.609 −470
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.076.647 3.621

Kontakt för media