Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 sierpnia 2011 r.

23 sierpnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19 sierpnia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2,0 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz transakcji dotyczących złotych monet, zawartych przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 177,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilającej w płynność w dolarach amerykańskich. Po ogłoszeniu przez EBC przedłużenia operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (komunikat prasowy z 29 czerwca 2011 r.), w dniu 18 sierpnia 2011 r. nastąpiło rozliczenie operacji w kwocie 0,5 mld USD, z terminem siedmiodniowym. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny (EBC) z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,6 mld euro do poziomu 334,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,6 mld euro do poziomu 854,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,8 mld euro do poziomu 51,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 57,1 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. W środę 17 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 157,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 147,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 96,0 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 105,9 mld euro (wobec 80,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,3 mld euro do poziomu 170,0 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 19 sierpnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 110,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 42,0 mld euro do poziomu 244,8 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.252 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 215.876 −70
2.1 Należności od MFW 75.959 49
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 139.917 −120
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.313 540
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.156 −369
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.156 −369
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 538.694 −9.357
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 147.689 −9.384
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 390.830 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 90 84
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 85 −58
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.095 −3.434
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 504.668 12.738
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 169.985 14.291
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 334.683 −1.553
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 0
9 Pozostałe aktywa 323.649 3.570
Aktywa razem 2.076.647 3.621
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 854.587 −3.589
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 447.277 5.788
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 244.830 −41.953
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 105.911 25.697
2.3 Depozyty terminowe 96.000 22.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 536 44
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.180 −1.706
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 60.329 −1.716
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 51.659 −1.822
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.669 106
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.905 4.904
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.589 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.863 409
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.863 409
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 203.609 −470
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.076.647 3.621

Kontakt z mediami