Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. august 2011

23. august 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. augustil 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2,0 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullaost ja eurosüsteemi ühe keskpanga kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 177,6 miljardi euroni. Pärast seda, kui EKP teatas 2011. aasta 29. juuni pressiteates USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide pikendamisest, teostati 18. augustil 2011 operatsioon väärtusega 0,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 334,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,6 miljardi euro võrra 854,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,8 miljardi euro võrra 51,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 57,1 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. augustil 2011 möödus 157,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 147,7 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 74,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 96,0 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 105,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 80,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,3 miljardi euro võrra 170,0 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 19. augustil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 110,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,0 miljardi euro võrra 244,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 252 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 215 876 −70
2.1 Nõuded RVFle 75 959 49
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 917 −120
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 313 540
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 156 −369
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 156 −369
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 538 694 −9 357
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 147 689 −9 384
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 390 830 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 90 84
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 85 −58
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 095 −3 434
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 504 668 12 738
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 169 985 14 291
7.2 Muud väärtpaberid 334 683 −1 553
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 323 649 3 570
Varad kokku 2 076 647 3 621
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 854 587 −3 589
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 447 277 5 788
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 244 830 −41 953
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 105 911 25 697
2.3 Tähtajalised hoiused 96 000 22 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 536 44
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 180 −1 706
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 60 329 −1 716
5.1 Valitsussektor 51 659 −1 822
5.2 Muud kohustused 8 669 106
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 44 905 4 904
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 589 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 863 409
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 863 409
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 203 609 −470
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 076 647 3 621

Kontaktandmed