Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 19. augustā

2011. gada 23. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 19. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2.0 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošas operācijas ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 177.6 mljrd. euro). Pēc ECB 2011. gada 29. jūnija paziņojuma presei par likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros pagarināšanu 2011. gada 18. augustā tika noslēgta operācija 0.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju), kuru Eiropas Centrālā banka (ECB) noslēgusi ar Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 334.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 854.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.8 mljrd. euro (līdz 51.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 57.1 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 17. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 157.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 147.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74.0 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 96.0 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 105.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 80.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 170.0 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 19. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 110.3 mljrd. euro un 59.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.0 mljrd. euro (līdz 244.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,252 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 215,876 −70
2.1 SVF debitoru parādi 75,959 49
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,917 −120
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,313 540
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,156 −369
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,156 −369
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 538,694 −9,357
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 147,689 −9,384
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 390,830 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 90 84
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 85 −58
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,095 −3,434
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 504,668 12,738
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 169,985 14,291
7.2 Pārējie vērtspapīri 334,683 −1,553
8 Valdības parāds euro 33,944 0
9 Pārējie aktīvi 323,649 3,570
Kopā aktīvi 2,076,647 3,621
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 854,587 −3,589
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 447,277 5,788
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 244,830 −41,953
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 105,911 25,697
2.3 Termiņnoguldījumi 96,000 22,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 536 44
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,180 −1,706
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 60,329 −1,716
5.1 Saistības pret valdību 51,659 −1,822
5.2 Pārējās saistības 8,669 106
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,905 4,904
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,589 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,863 409
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,863 409
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0
10 Pārējās saistības 203,609 −470
11 Pārvērtēšanas konti 316,657 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,076,647 3,621

Kontaktinformācija presei