Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. februarja 2011

22. februar 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. februarja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 181,8 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. februar 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 70 mio USD 70 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 331,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 819,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 83,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 23,7 milijarde EUR na 360,4 milijarde EUR. V sredo, 16. februarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 156,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 137 milijard EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 76,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 14,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 34,5 milijarde EUR (v primerjavi s 17 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečalo za 0,7 milijarde EUR na 137,8 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov in zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 18. februarja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 77,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,7 milijarde EUR na 222,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 367.432 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 227.453 −2.309
2.1 Terjatve do MDS 72.623 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 154.830 −2.309
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 26.443 395
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.324 −519
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.324 −519
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 471.482 −6.181
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 137.015 −19.695
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 320.291 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14.173 13.518
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 51.466 2.172
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 469.087 1.371
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.838 671
7.2 Drugi vrednostni papirji 331.249 700
8 Dolg širše države v EUR 34.904 0
9 Druga sredstva 288.901 7.419
Skupaj sredstva 1.958.491 2.349
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 819.451 −2.220
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 333.245 802
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.145 −16.668
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 34.482 17.453
2.3 Vezane vloge 76.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 118 17
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.846 −45
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.235 1.057
5.1 Širša država 83.476 1.096
5.2 Druge obveznosti 7.759 −39
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.444 −1.044
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.144 756
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.445 −2.285
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.445 −2.285
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.552 0
10 Druge obveznosti 186.355 5.327
11 Računi prevrednotenja 331.533 0
12 Kapital in rezerve 79.243 0
Skupaj obveznosti 1.958.491 2.349

Stiki za medije