Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. únoru 2011

22. února 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. února 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,4 mld. EUR na 181,8 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. února 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 70 mil. USD 70 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou má Evropská centrální banka uzavřenu s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 331,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 2,2 mld. EUR na 819,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 83,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 23,7 mld. EUR na 360,4 mld. EUR. Ve středu 16. února 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 156,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 137 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 14,2 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 34,5 mld. EUR (oproti 17 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 137,8 mld. EUR. Tento nárůst je čistým výsledkem vypořádaných nakoupených a splatných cenných papírů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 18. února 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,7 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,7 mld. EUR na 222,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 227 453 −2 309
2.1 Pohledávky za MMF 72 623 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 154 830 −2 309
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 443 395
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 324 −519
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 324 −519
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 471 482 −6 181
5.1 Hlavní refinanční operace 137 015 −19 695
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 320 291 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 173 13 518
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 51 466 2 172
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 469 087 1 371
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 838 671
7.2 Ostatní cenné papíry 331 249 700
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 288 901 7 419
Aktiva celkem 1 958 491 2 349
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 819 451 −2 220
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 333 245 802
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 145 −16 668
2.2 Vkladová facilita 34 482 17 453
2.3 Termínované vklady 76 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 118 17
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 846 −45
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 235 1 057
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 476 1 096
5.2 Ostatní závazky 7 759 −39
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 444 −1 044
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 144 756
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 445 −2 285
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 445 −2 285
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 186 355 5 327
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 243 0
Pasiva celkem 1 958 491 2 349

Kontakty pro média