Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. februar 2011

22. februar 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. februar 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 181,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. februar 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 70 mio. USD 70 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 331,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 819,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,1 mia. euro til 83,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 23,7 mia. euro til 360,4 mia. euro. Onsdag den 16. februar 2011 udløb en primær markedsoperation på 156,7 mia. euro, og en ny på 137 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 14,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 34,5 mia. euro (mod 17 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,7 mia. euro til 137,8 mia. euro. Denne stigning var nettoresultatet af afviklede opkøb og forfaldne værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 18. februar 2011, udgjorde den samlede værdi af akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77,1 mia. euro og 60,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,7 mia. euro til 222,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 227.453 −2.309
2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.623 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 154.830 −2.309
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.443 395
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.324 −519
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.324 −519
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 471.482 −6.181
5.1 Primære markedsoperationer 137.015 −19.695
5.2 Langfristede markedsoperationer 320.291 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14.173 13.518
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 51.466 2.172
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 469.087 1.371
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.838 671
7.2 Andre værdipapirer 331.249 700
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 288.901 7.419
Aktiver i alt 1.958.491 2.349
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 819.451 −2.220
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 333.245 802
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.145 −16.668
2.2 Indlånsfacilitet 34.482 17.453
2.3 Indskud med fast løbetid 76.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 118 17
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.846 −45
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.235 1.057
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.476 1.096
5.2 Andre forpligtelser 7.759 −39
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.444 −1.044
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.144 756
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.445 −2.285
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.445 −2.285
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 186.355 5.327
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.243 0
Passiver i alt 1.958.491 2.349

Medie- og pressehenvendelser