Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 februari 2011

22 februari 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 februari 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 181,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 februari 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 70 miljoner USD 70 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 331,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 819,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 83,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 23,7 miljarder EUR till 360,4 miljarder EUR. Onsdagen den 16 februari 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 156,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 137 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 14,2 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 34,5 miljarder EUR (jämfört med 17 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 137,8 miljarder EUR. Denna ökning var nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77,1 miljarder EUR respektive 60,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 18 februari 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,7 miljarder EUR till 222,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 367.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 227.453 −2.309
2.1 Fordringar på IMF 72.623 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 154.830 −2.309
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.443 395
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.324 −519
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.324 −519
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 471.482 −6.181
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 137.015 −19.695
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 320.291 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14.173 13.518
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 51.466 2.172
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 469.087 1.371
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.838 671
7.2 Andra värdepapper 331.249 700
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.904 0
9 Övriga tillgångar 288.901 7.419
Summa tillgångar 1.958.491 2.349
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 819.451 −2.220
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 333.245 802
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.145 −16.668
2.2 Inlåningsfacilitet 34.482 17.453
2.3 Inlåning med fast löptid 76.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 118 17
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.846 −45
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.235 1.057
5.1 Offentliga sektorn 83.476 1.096
5.2 Övriga skulder 7.759 −39
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.444 −1.044
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.144 756
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.445 −2.285
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.445 −2.285
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.552 0
10 Övriga skulder 186.355 5.327
11 Värderegleringskonton 331.533 0
12 Eget kapital 79.243 0
Summa skulder 1.958.491 2.349

Kontakt för media