Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 lutego 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld euro do poziomu 181,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17 lutego 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 70 mln USD 70 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 331,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 819,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld euro do poziomu 83,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 23,7 mld euro do poziomu 360,4 mld euro. W środę 16 lutego 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 156,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 137 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 76,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 76,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 14,2 mld euro (wobec 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 34,5 mld euro (wobec 17 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 137,8 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów i zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 lutego 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,7 mld euro do poziomu 222,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 227.453 −2.309
2.1 Należności od MFW 72.623 1
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 154.830 −2.309
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.443 395
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.324 −519
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.324 −519
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 471.482 −6.181
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 137.015 −19.695
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 320.291 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 14.173 13.518
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 51.466 2.172
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 469.087 1.371
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.838 671
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 331.249 700
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 288.901 7.419
Aktywa razem 1.958.491 2.349
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 819.451 −2.220
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 333.245 802
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.145 −16.668
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 34.482 17.453
2.3 Depozyty terminowe 76.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 118 17
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.846 −45
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.235 1.057
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.476 1.096
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.759 −39
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.444 −1.044
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.144 756
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.445 −2.285
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.445 −2.285
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 186.355 5.327
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.243 0
Pasywa razem 1.958.491 2.349

Kontakt z mediami