Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 18. februārī

2011. gada 22. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 181.8 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 17. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 331.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 819.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 83.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 23.7 mljrd. euro (līdz 360.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 16. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 156.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 137 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 14.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 34.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 17 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 137.8 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu un dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. februārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu atlikuma vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77.1 mljrd. euro un 60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.7 mljrd. euro (līdz 222.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 367,432 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 227,453 −2,309
2.1 SVF debitoru parādi 72,623 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 154,830 −2,309
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,443 395
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,324 −519
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,324 −519
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 471,482 −6,181
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 137,015 −19,695
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 320,291 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14,173 13,518
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 51,466 2,172
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 469,087 1,371
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,838 671
7.2 Pārējie vērtspapīri 331,249 700
8 Valdības parāds euro 34,904 0
9 Pārējie aktīvi 288,901 7,419
Kopā aktīvi 1,958,491 2,349
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 819,451 −2,220
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 333,245 802
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,145 −16,668
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 34,482 17,453
2.3 Termiņnoguldījumi 76,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 118 17
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,846 −45
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,235 1,057
5.1 Saistības pret valdību 83,476 1,096
5.2 Pārējās saistības 7,759 −39
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,444 −1,044
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,144 756
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,445 −2,285
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,445 −2,285
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,552 0
10 Pārējās saistības 186,355 5,327
11 Pārvērtēšanas konti 331,533 0
12 Kapitāls un rezerves 79,243 0
Kopā pasīvi 1,958,491 2,349

Kontaktinformācija presei