Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. februáru 2011

22. februára 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. februára 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) znížila o 0,4 mld. EUR na 181,8 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. februára 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 70 mil. USD 70 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 331,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,2 mld. EUR na 819,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,1 mld. EUR na 83,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 23,7 mld. EUR na 360,4 mld. EUR. V stredu 16. februára 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 156,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 137 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 76,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 14,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 34,5 mld. EUR (v porovnaní so 17 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 137,8 mld. EUR. Toto zvýšenie bolo čistým výsledkom vyrovnaných nakúpených a splatných cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 18. februára 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77,1 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,7 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,7 mld. EUR na 222,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 432 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 227 453 −2 309
2.1 Pohľadávky voči MMF 72 623 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 154 830 −2 309
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 443 395
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 324 −519
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 324 −519
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 471 482 −6 181
5.1 Hlavné refinančné operácie 137 015 −19 695
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 320 291 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 14 173 13 518
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 51 466 2 172
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 469 087 1 371
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 838 671
7.2 Ostatné cenné papiere 331 249 700
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 288 901 7 419
Úhrn aktív 1 958 491 2 349
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 819 451 −2 220
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 333 245 802
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 145 −16 668
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 34 482 17 453
2.3 Termínované vklady 76 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 118 17
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 846 −45
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 235 1 057
5.1 Verejná správa 83 476 1 096
5.2 Ostatné záväzky 7 759 −39
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 444 −1 044
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 144 756
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 445 −2 285
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 445 −2 285
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 186 355 5 327
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 243 0
Úhrn pasív 1 958 491 2 349

Kontakt pre médiá