Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 февруари 2011 г.

22 февруари 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 февруари 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,4 млрд. евро до 181,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 февруари 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 70 млн. щатски долара 70 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 331,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. евро до 819,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 83,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 23,7 млрд. евро до 360,4 млрд. евро. На 16 февруари 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 156,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 137 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 14,2 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 34,5 млрд. евро (при 17 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 137,8 млрд. евро. Увеличението представлява нетен резултат от заплатените покупки и настъпилите падежи по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 18 февруари 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 77,1 млрд. евро и 60,7 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 16,7 млрд. евро до 222,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 227 453 −2 309
2.1 Вземания от МВФ 72 623 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 154 830 −2 309
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 443 395
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 324 −519
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 324 −519
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 471 482 −6 181
5.1 Основни операции по рефинансиране 137 015 −19 695
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 320 291 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 173 13 518
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 51 466 2 172
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 469 087 1 371
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 838 671
7.2 Други ценни книжа 331 249 700
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 288 901 7 419
Общо активи 1 958 491 2 349
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 819 451 −2 220
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 333 245 802
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 145 −16 668
2.2 Депозитно улеснение 34 482 17 453
2.3 Срочни депозити 76 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 118 17
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 846 −45
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 235 1 057
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 476 1 096
5.2 Други задължения 7 759 −39
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 444 −1 044
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 144 756
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 445 −2 285
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 445 −2 285
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 186 355 5 327
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 243 0
Общо пасиви 1 958 491 2 349

Данни за контакт за медиите