Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 februari 2011

22 februari 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 februari 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 181,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 februari 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 70 miljoen USD 70 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 331,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 819,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 83,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 23,7 miljard naar EUR 360,4 miljard. Op woensdag 16 februari 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 156,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 137 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 14,2 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 34,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 17 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 137,8 miljard. Deze stijging was het netto resultaat van verrekende aangekochte en vervallen waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 18 februari 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal EUR 77,1 miljard respectievelijk EUR 60,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,7 miljard naar EUR 222,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 227.453 −2.309
2.1 Vorderingen op het IMF 72.623 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 154.830 −2.309
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.443 395
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.324 −519
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.324 −519
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 471.482 −6.181
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 137.015 −19.695
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 320.291 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14.173 13.518
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 51.466 2.172
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 469.087 1.371
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.838 671
7.2 Overige waardepapieren 331.249 700
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 288.901 7.419
Totaal activa 1.958.491 2.349
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 819.451 −2.220
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 333.245 802
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.145 −16.668
2.2 Depositofaciliteit 34.482 17.453
2.3 Termijndeposito's 76.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 118 17
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.846 −45
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.235 1.057
5.1 Overheid 83.476 1.096
5.2 Overige verplichtingen 7.759 −39
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.444 −1.044
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.144 756
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.445 −2.285
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.445 −2.285
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 186.355 5.327
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.243 0
Totaal passiva 1.958.491 2.349

Contactpersonen voor de media