Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. veebruar 2011

22. veebruar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. veebruaril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 181,8 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. veebruar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 331,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 819,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 83,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 23,7 miljardi euro võrra 360,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. veebruaril 2011 möödus 156,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 137 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 14,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 34,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 17 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 137,8 miljardi euroni. Selle tingisid väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingud ja väärtpaberite tähtaja möödumine. Selle tulemusel ulatus 18. veebruaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 77,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,7 miljardi euro võrra 222,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 227 453 −2 309
2.1 Nõuded RVFle 72 623 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 154 830 −2 309
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 443 395
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 324 −519
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 324 −519
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 471 482 −6 181
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 137 015 −19 695
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 320 291 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 173 13 518
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 51 466 2 172
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 469 087 1 371
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 838 671
7.2 Muud väärtpaberid 331 249 700
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 904 0
9 Muud varad 288 901 7 419
Varad kokku 1 958 491 2 349
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 819 451 −2 220
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 333 245 802
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 145 −16 668
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 34 482 17 453
2.3 Tähtajalised hoiused 76 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 118 17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 846 −45
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 235 1 057
5.1 Valitsussektor 83 476 1 096
5.2 Muud kohustused 7 759 −39
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 444 −1 044
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 144 756
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 445 −2 285
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 445 −2 285
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 186 355 5 327
11 Ümberhindluskontod 331 533 0
12 Kapital ja reservid 79 243 0
Kohustused kokku 1 958 491 2 349

Kontaktandmed