Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. november 2009

24. november 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. november 2009, afspejlede nettofaldet i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på 3 mio. euro en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009) samt en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter og en teknisk justering foretaget af en anden centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,1 mia. euro til 170,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
18. november 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 6,8 mia. CHF 9,4 mia.
19. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 22 mia. -
19. november 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage - USD 19,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,1 mia. euro til 301,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,6 mia. euro til 771,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,1 mia. euro til 155,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7,8 mia. euro til 603,4 mia. euro. Onsdag den 18. november 2009 udløb en primær markedsoperation på 51,3 mia. euro, og en ny på 52,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 2,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 46,1 mia. euro (mod 54,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,4 mia. euro til 24,2 mia. euro i ugen, der sluttede den 20. november 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,4 mia. euro til 229,8 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. november 2009 (offentliggjort den 17. november 2009) bemærkes, at visse poster er opdateret efter modtagelse af en revideret balance fra en centralbank i Eurosystemet. Ændringerne er dog uvæsentlige.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.147 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.776 −205
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.201 −27
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.575 −178
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.172 −708
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.071 329
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.071 329
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 649.482 −424
5.1 Primære markedsoperationer 53.258 1.308
5.2 Langfristede markedsoperationer 595.401 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 773 −1.750
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 50 17
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.058 291
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 326.084 323
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 24.172 1.427
7.2 Andre værdipapirer 301.913 −1.104
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.195 0
9 Andre aktiver 237.490 2.269
Aktiver i alt 1.761.476 1.871
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 771.617 −1.558
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 275.891 −10.611
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 229.825 −2.387
2.2 Indlånsfacilitet 46.065 −8.224
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 413 −29
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 163.603 8.085
5.1 Offentlig forvaltning og service 155.395 8.053
5.2 Andre forpligtelser 8.207 32
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 62.084 3.860
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.589 −583
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.702 790
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.702 790
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 158.458 1.914
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.959 3
Passiver i alt 1.761.476 1.871

Medie- og pressehenvendelser