Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. novembru 2009

24. novembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. novembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) celkovo znížil o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata uskutočneného jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009), nákupu zlatých mincí v inej centrálnej banke Eurosystému a technickej úpravy, ktorú uskutočnila ďalšia centrálna banka Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,1 mld. EUR na 170,8 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
18. novembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 6,8 mld. CHF 9,4 mld. CHF
19. novembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 22 mld. USD -
19. novembra 2009 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch - 19,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 301,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,6 mld. EUR na 771,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,1 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 7,8 mld. EUR na 603,4 mld. EUR. V stredu 18. novembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 51,3 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 52,6 mld. EUR. 

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 2,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 46,1 mld. EUR (v porovnaní s 54,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 20. novembra 2009 zvýšil o 1,4 mld. EUR na 24,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,4 mld. EUR na 229,8 mld. EUR.

Ostatné

Je potrebné poznamenať, že niektoré položky konsolidovaného finančného výkazu Eurosystému k 13. novembru 2009 (zverejneného 17. novembra 2009) boli aktualizované v dôsledku prijatia revidovanej súvahy jednej z centrálnych bánk Eurosystému, hoci išlo o nepodstatné zmeny.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 147 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 776 −205
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 201 −27
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 575 −178
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 172 −708
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 071 329
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 071 329
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 649 482 −424
5.1 Hlavné refinančné operácie 53 258 1 308
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 595 401 1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 773 −1 750
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 50 17
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 058 291
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 326 084 323
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 24 172 1 427
7.2 Ostatné cenné papiere 301 913 −1 104
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 195 0
9 Ostatné aktíva 237 490 2 269
Úhrn aktív 1 761 476 1 871
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 771 617 −1 558
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 275 891 −10 611
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 229 825 −2 387
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 46 065 −8 224
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 413 −29
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 163 603 8 085
5.1 Verejná správa 155 395 8 053
5.2 Ostatné záväzky 8 207 32
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 62 084 3 860
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 589 −583
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 702 790
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 702 790
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 158 458 1 914
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 3
Úhrn pasív 1 761 476 1 871

Kontakt pre médiá