Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 november 2009

24 november 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 november 2009 motsvarade nettominskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) samt köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet och en teknisk justering utförd av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 170,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 november 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 6,8 miljarder CHF 9,4 miljarder CHF
19 november 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 22 miljarder USD -
19 november 2009 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 19,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 301,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 771,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,1 miljarder EUR till 155,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7,8 miljarder EUR till 603,4 miljarder EUR. Onsdagen den 18 november 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 51,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 52,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,8 miljarder EUR (jämfört med 2,5 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 46,1 miljarder EUR (jämfört med 54,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 24,2 miljarder EUR för den vecka som slutade den 20 november 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,4 miljarder EUR till 229,8 miljarder EUR.

Övrigt

Några poster i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 13 november 2009 (publicerad den 17 november 2009) uppdaterades p.g.a. en reviderad balansräkning från en centralbank i Eurosystemet. Ändringarna var dock oväsentliga.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.147 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.776 −205
2.1 Fordringar på IMF 62.201 −27
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.575 −178
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.172 −708
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.071 329
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.071 329
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 649.482 −424
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 53.258 1.308
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 595.401 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 773 −1.750
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 50 17
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.058 291
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 326.084 323
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 24.172 1.427
7.2 Andra värdepapper 301.913 −1.104
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.195 0
9 Övriga tillgångar 237.490 2.269
Summa tillgångar 1.761.476 1.871
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 771.617 −1.558
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 275.891 −10.611
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 229.825 −2.387
2.2 Inlåningsfacilitet 46.065 −8.224
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 413 −29
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 163.603 8.085
5.1 Offentliga sektorn 155.395 8.053
5.2 Övriga skulder 8.207 32
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 62.084 3.860
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.589 −583
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.702 790
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.702 790
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 158.458 1.914
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.959 3
Summa skulder 1.761.476 1.871

Kontakt för media