Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 listopada 2009 r.

24 listopada 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 listopada 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się w ujęciu netto o 3 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.) oraz nabycia złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu i korekty technicznej dokonanej przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,1 mld euro do poziomu 170,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
18 listopada 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 6,8 mld CHF 9,4 mld CHF
19 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 22 mld USD -
19 listopada 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni - 19,9 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,1 mld euro do poziomu 301,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 771,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,1 mld euro do poziomu 155,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7,8 mld euro do poziomu 603,4 mld euro. W środę 18 listopada 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 51,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 52,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (wobec 2,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 46,1 mld euro (wobec 54,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 20 listopada 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 24,2 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,4 mld euro do poziomu 229,8 mld euro.

Inne kwestie

W wyniku otrzymania skorygowanego bilansu jednego z banków centralnych Eurosystemu dokonano aktualizacji niektórych pozycji w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 13 listopada 2009 r. (opublikowanym 17 listopada 2009 r.); wprowadzone zmiany nie były istotne.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.147 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.776 −205
2.1 Należności od MFW 62.201 −27
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.575 −178
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.172 −708
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.071 329
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.071 329
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 649.482 −424
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 53.258 1.308
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 595.401 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 773 −1.750
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 17
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.058 291
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 326.084 323
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 24.172 1.427
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 301.913 −1.104
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.195 0
9 Pozostałe aktywa 237.490 2.269
Aktywa razem 1.761.476 1.871
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 771.617 −1.558
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 275.891 −10.611
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 229.825 −2.387
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 46.065 −8.224
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 413 −29
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 163.603 8.085
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 155.395 8.053
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.207 32
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 62.084 3.860
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.589 −583
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.702 790
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.702 790
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 158.458 1.914
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 3
Pasywa razem 1.761.476 1.871