Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 november 2009

24 november 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 november 2009 was de netto daling van EUR 3 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem en een technische aanpassing verricht door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,1 miljard tot EUR 170,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
18 november 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 6,8 miljard CHF 9,4 miljard
19 november 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 22 miljard -
19 november 2009 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 19,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 301,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 771,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,1 miljard naar EUR 155,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7,8 miljard naar EUR 603,4 miljard. Op woensdag 18 november 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 51,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 52,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 2,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 46,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 54,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 20 november 2009 met EUR 1,4 miljard naar EUR 24,2 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,4 miljard naar EUR 229,8 miljard.

Overige aangelegenheden

Opgemerkt zij dat enkele posten van de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 november 2009 (gepubliceerd op 17 november 2009) werden geactualiseerd ten gevolge van de ontvangst van een herziene balans van een centrale bank van het Eurosysteem, ofschoon de veranderingen immaterieel waren.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.147 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.776 −205
2.1 Vorderingen op het IMF 62.201 −27
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.575 −178
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.172 −708
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.071 329
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.071 329
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 649.482 −424
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 53.258 1.308
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 595.401 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 773 −1.750
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 50 17
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.058 291
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 326.084 323
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 24.172 1.427
7.2 Overige waardepapieren 301.913 −1.104
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.195 0
9 Overige activa 237.490 2.269
Totaal activa 1.761.476 1.871
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 771.617 −1.558
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 275.891 −10.611
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 229.825 −2.387
2.2 Depositofaciliteit 46.065 −8.224
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 413 −29
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.603 8.085
5.1 Overheid 155.395 8.053
5.2 Overige verplichtingen 8.207 32
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.084 3.860
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.589 −583
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.702 790
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.702 790
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 158.458 1.914
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 3
Totaal passiva 1.761.476 1.871

Contactpersonen voor de media