Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 20. novembrī

2009. gada 24. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 20. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī), kā arī vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot tehniskas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 170.8 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 18. novembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 6.8 mljrd. Šveices franku 9.4 mljrd. Šveices franku
2009. gada 19. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 22 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 19. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 19.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 301.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 771.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.1 mljrd. euro (līdz 155.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.8 mljrd. euro (līdz 603.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 18. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 51.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 52.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 46.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 54.3 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 20. novembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 24.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 229.8 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Jānorāda, ka daži Eurosistēmas 2009. gada 13. novembra konsolidētā nedēļas finanšu pārskata posteņi tika aktualizēti (lai gan pārmaiņas bija nelielas), jo tika saņemta koriģēta bilance no vienas Eurosistēmas centrālās bankas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,147 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,776 −205
2.1 SVF debitoru parādi 62,201 −27
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,575 −178
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41,172 −708
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,071 329
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,071 329
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 649,482 −424
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 53,258 1,308
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 595,401 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 773 −1,750
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 50 17
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,058 291
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 326,084 323
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 24,172 1,427
7.2 Pārējie vērtspapīri 301,913 −1,104
8 Valdības parāds euro 36,195 0
9 Pārējie aktīvi 237,490 2,269
Kopā aktīvi 1,761,476 1,871
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 771,617 −1,558
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 275,891 −10,611
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 229,825 −2,387
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 46,065 −8,224
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 413 −29
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 163,603 8,085
5.1 Saistības pret valdību 155,395 8,053
5.2 Pārējās saistības 8,207 32
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 62,084 3,860
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,589 −583
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,702 790
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,702 790
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 158,458 1,914
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 3
Kopā pasīvi 1,761,476 1,871

Kontaktinformācija presei