Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 20. listopadu 2009

24. listopadu 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. listopadu 2009 odpovídalo čisté snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009), a dále nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému, a technické úpravě uskutečněné další centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,1 mld. EUR na 170,8 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. listopadu 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 6,8 mld. CHF 9,4 mld. CHF
19. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 22 mld. USD -
19. listopadu 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní - 19,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 301,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,6 mld. EUR na 771,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,1 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 7,8 mld. EUR na 603,4 mld. EUR. Ve středu 18. listopadu 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 51,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 52,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (oproti 2,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 46,1 mld. EUR (oproti 54,3 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 20. listopadu 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,4 mld. EUR na 24,2 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,4 mld. EUR na 229,8 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba poznamenat, že byly aktualizovány některé položky konsolidované rozvahy Eurosystému ke 13. listopadu 2009 (zveřejněné 17. listopadu 2009), a to v důsledku přijetí revidované rozvahy od jedné centrální banky Eurosystému, i když se jednalo o nepodstatné změny.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 147 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 776 −205
2.1 Pohledávky za MMF 62 201 −27
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 575 −178
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 172 −708
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 071 329
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 071 329
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 649 482 −424
5.1 Hlavní refinanční operace 53 258 1 308
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 595 401 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 773 −1 750
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 50 17
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 058 291
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 326 084 323
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 24 172 1 427
7.2 Ostatní cenné papíry 301 913 −1 104
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 195 0
9 Ostatní aktiva 237 490 2 269
Aktiva celkem 1 761 476 1 871
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 771 617 −1 558
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 275 891 −10 611
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 229 825 −2 387
2.2 Vkladová facilita 46 065 −8 224
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 413 −29
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 163 603 8 085
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 155 395 8 053
5.2 Ostatní závazky 8 207 32
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 62 084 3 860
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 589 −583
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 702 790
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 702 790
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 158 458 1 914
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 3
Pasiva celkem 1 761 476 1 871