Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. novembra 2009

24. november 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. novembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema in tehnične prilagoditve v tretji centralni banki Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 170,8 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
18. november 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 6,8 mrd CHF 9,4 mrd CHF
19. november 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 22 mrd USD -
19. november 2009 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 19,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 301,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 771,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,1 milijarde EUR na 155,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 7,8 milijarde EUR na 603,4 milijarde EUR. V sredo, 18. novembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 51,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 52,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 2,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 46,1 milijarde EUR (v primerjavi s 54,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 20. novembra 2009, povečala za 1,4 milijarde EUR na 24,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,4 milijarde EUR na 229,8 milijarde EUR.

Drugo

Nekatere postavke konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema z dne 13. novembra 2009 (objavljen 17. novembra 2009) so bile posodobljene zaradi prejema revidirane bilance stanja ene centralne banke Eurosistema, čeprav so bile spremembe neznatne.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.147 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.776 −205
2.1 Terjatve do MDS 62.201 −27
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.575 −178
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.172 −708
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.071 329
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.071 329
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 649.482 −424
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 53.258 1.308
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 595.401 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 773 −1.750
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 50 17
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.058 291
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 326.084 323
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 24.172 1.427
7.2 Drugi vrednostni papirji 301.913 −1.104
8 Dolg širše države v EUR 36.195 0
9 Druga sredstva 237.490 2.269
Skupaj sredstva 1.761.476 1.871
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 771.617 −1.558
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 275.891 −10.611
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 229.825 −2.387
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 46.065 −8.224
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 413 −29
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 163.603 8.085
5.1 Širša država 155.395 8.053
5.2 Druge obveznosti 8.207 32
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 62.084 3.860
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.589 −583
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.702 790
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.702 790
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 158.458 1.914
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.959 3
Skupaj obveznosti 1.761.476 1.871