Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 ноември 2009 г.

24 ноември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нетното намаление с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 20 ноември 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата, както и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата и техническата корекция, извършена от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,1 млрд. евро до 170,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 ноември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 6,8 млрд. швейцарски франка 9,4 млрд. швейцарски франка
19 ноември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 22 млрд. щатски долара -
19 ноември 2009 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 19,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. евро до 301,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,6 млрд. евро до 771,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,1 млрд. евро до 155,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 7,8 млрд. евро до 603,4 млрд. евро. На 18 ноември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 51,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 52,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 2,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 46,1 млрд. евро (при 54,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,4 млрд. евро до 24,2 млрд. евро през седмицата, която приключва на 20 ноември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 2,4 млрд. евро до 229,8 млрд. евро.

Други въпроси

Следва да се отбележи, че някои показатели от консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 13 ноември 2009 г. (публикуван на 17 ноември 2009 г.) са актуализирани поради получаването на коригиран баланс от една банка от Евросистемата, макар промените да са незначителни.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 147 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 776 −205
2.1 Вземания от МВФ 62 201 −27
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 575 −178
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 172 −708
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 071 329
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 071 329
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 649 482 −424
5.1 Основни операции по рефинансиране 53 258 1 308
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 595 401 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 773 −1 750
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 17
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 058 291
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 326 084 323
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 24 172 1 427
7.2 Други ценни книжа 301 913 −1 104
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 195 0
9 Други активи 237 490 2 269
Общо активи 1 761 476 1 871
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 771 617 −1 558
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 275 891 −10 611
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 229 825 −2 387
2.2 Депозитно улеснение 46 065 −8 224
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 413 −29
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 163 603 8 085
5.1 Сектор „Държавно управление“ 155 395 8 053
5.2 Други задължения 8 207 32
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 62 084 3 860
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 589 −583
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 702 790
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 702 790
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 158 458 1 914
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 959 3
Общо пасиви 1 761 476 1 871

Данни за контакт за медиите