European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. júnu 2009

30. júna 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. júna 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 96 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a predaja zlatých mincí v dvoch centrálnych bankách Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,3 mld. EUR na 216,6 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. júna 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 31,5 mld. CHF 30,5 mld. CHF
25. júna 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 40,6 mld. USD 40,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 301,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,3 mld. EUR na 762,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 3,1 mld. EUR na 153,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 54,4 mld. EUR na 660,6 mld. EUR. V stredu 24. júna 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 309,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 167,9 mld. EUR. Vo štvrtok 25. júna 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 28,8 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová vo výške 6,4 mld. EUR. V ten istý deň bola vyrovnaná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 442,2 mld. EUR s ročnou splatnosťou. Táto operácia je prvou zo série troch operácií s ročnou splatnosťou realizovaných na základe rozhodnutia Rady guvernérov zverejneného v tlačovej správe ECB zo 7. mája 2009. Bola uskutočnená formou tendra s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, a to nad rámec pravidelných a dodatočných dlhodobejších refinančných operácií, ktoré týmto nie sú dotknuté.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 236,2 mld. EUR (v porovnaní s 12,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 54,7 mld. EUR na 268,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 629 −96
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 737 −1 952
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 237 225
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 500 −2 177
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 75 110 611
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 801 297
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 801 297
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 896 839 277 952
5.1 Hlavné refinančné operácie 167 902 −141 719
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 728 598 419 895
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 326 −223
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 478 447
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 301 585 636
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 769 0
9 Ostatné aktíva 244 372 −292
Úhrn aktív 1 997 319 277 602
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 762 146 1 329
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 504 516 278 248
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 268 244 54 729
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 236 235 223 518
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 37 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 224 11
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 161 278 1 475
5.1 Verejná správa 153 378 3 057
5.2 Ostatné záväzky 7 899 −1 582
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 117 876 −828
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 350 1 859
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 300 −2 855
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 300 −2 855
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 157 163 −1 634
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 963 −5
Úhrn pasív 1 997 319 277 602
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá