Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. červnu 2009

30. června 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. června 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 96 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,3 mld. EUR na 216,6 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. června 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 31,5 mld. CHF 30,5 mld. CHF
25. června 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 40,6 mld. USD 40,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 301,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 762,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,1 mld. EUR na 153,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 54,4 mld. EUR na 660,6 mld. EUR. Ve středu 24. června 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 309,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 167,9 mld. EUR. Ve čtvrtek 25. června 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 28,8 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 6,4 mld. EUR. V tentýž den byla vypořádána dlouhodobější refinanční operace o objemu 442,2 mld. EUR se splatností jeden rok. Na základě rozhodnutí Rady guvernérů (viz tisková zpráva ECB ze 7. května 2009) byla tato operace první v řadě tří operací se splatností jeden rok. Byla provedena prostřednictvím nabídkového řízení za pevnou sazbu s plným přidělením a doplnila pravidelné a doplňkové dlouhodobější refinanční operace, které uvedenými operacemi nebudou dotčeny.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 236,2 mld. EUR (ve srovnání s 12,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 54,7 mld. EUR na 268,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 629 −96
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 737 −1 952
2.1 Pohledávky za MMF 17 237 225
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 500 −2 177
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 75 110 611
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 801 297
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 801 297
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 896 839 277 952
5.1 Hlavní refinanční operace 167 902 −141 719
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 728 598 419 895
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 326 −223
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 478 447
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 301 585 636
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 769 0
9 Ostatní aktiva 244 372 −292
Aktiva celkem 1 997 319 277 602
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 762 146 1 329
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 516 278 248
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 268 244 54 729
2.2 Vkladová facilita 236 235 223 518
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 37 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 224 11
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 161 278 1 475
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 153 378 3 057
5.2 Ostatní závazky 7 899 −1 582
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 117 876 −828
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 350 1 859
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 300 −2 855
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 300 −2 855
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 157 163 −1 634
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 963 −5
Pasiva celkem 1 997 319 277 602
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média