Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 juni 2009

30 juni 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 juni 2009 motsvarade minskningen på 96 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och försäljning av guldmynt av två centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 216,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 juni 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 31,5 miljarder CHF 30,5 miljarder CHF
25 juni 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 40,6 miljarder USD 40,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 301,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 762,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 153,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 54,4 miljarder EUR till 660,6 miljarder EUR. Onsdagen den 24 juni 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 309,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 167,9 miljarder EUR. Torsdagen den 25 juni 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 28,8 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 6,4 miljarder EUR. Samma dag avvecklades en långfristig refinansieringstransaktion på 442,2 miljarder EUR, med en löptid på ett år. Som tillkännagavs i ECB:s pressmeddelande den 7 maj 2009 var denna transaktion, enligt ett beslut av ECB-rådet, den första i en serie om tre transaktioner med en löptid på ett år. Den genomfördes i form av ett fastränteanbud med full tilldelning som ett tillägg till de regelbundna och extra långfristiga refinansieringstransaktionerna, vilka inte kommer att påverkas.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 236,2 miljarder EUR (jämfört med 12,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 54,7 miljarder EUR till 268,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.629 −96
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.737 −1.952
2.1 Fordringar på IMF 17.237 225
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.500 −2.177
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 75.110 611
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.801 297
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.801 297
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 896.839 277.952
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 167.902 −141.719
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 728.598 419.895
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 326 −223
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.478 447
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 301.585 636
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.769 0
9 Övriga tillgångar 244.372 −292
Summa tillgångar 1.997.319 277.602
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 762.146 1.329
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 504.516 278.248
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 268.244 54.729
2.2 Inlåningsfacilitet 236.235 223.518
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 37 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 224 11
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 161.278 1.475
5.1 Offentliga sektorn 153.378 3.057
5.2 Övriga skulder 7.899 −1.582
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 117.876 −828
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.350 1.859
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.300 −2.855
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.300 −2.855
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 157.163 −1.634
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.963 −5
Summa skulder 1.997.319 277.602
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media