European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 26. jūnijā

2009. gada 30. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 26. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 96 milj. euro sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un divu Eurosistēmas centrālo banku veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 216.6 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 24. jūnijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 31.5 mljrd. Šveices franku 30.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 25. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 40.6 mljrd. ASV dolāru 40.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 301.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 762.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 153.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 54.4 mljrd. euro (līdz 660.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 24. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 309.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 167.9 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 25. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 28.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 6.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā tika noslēgta ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 442.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 gads. Kā ziņots ECB 2009. gada 7. maija paziņojumā presei, saskaņā ar Padomes lēmumu šī bija pirmā no trijām operācijām ar dzēšanas termiņu 1 gads. To veica, izmantojot fiksētas likmes izsoļu procedūru ar pilna apjoma piešķīrumu, papildus regulārajām un papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām, neietekmējot tās.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 236.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 12.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 54.7 mljrd. euro (līdz 268.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,629 −96
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,737 −1,952
2.1 SVF debitoru parādi 17,237 225
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,500 −2,177
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 75,110 611
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,801 297
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,801 297
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 896,839 277,952
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 167,902 −141,719
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 728,598 419,895
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 326 −223
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,478 447
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 301,585 636
8 Valdības parāds euro 36,769 0
9 Pārējie aktīvi 244,372 −292
Kopā aktīvi 1,997,319 277,602
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 762,146 1,329
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 504,516 278,248
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 268,244 54,729
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 236,235 223,518
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 37 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 224 11
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 161,278 1,475
5.1 Saistības pret valdību 153,378 3,057
5.2 Pārējās saistības 7,899 −1,582
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 117,876 −828
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,350 1,859
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,300 −2,855
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,300 −2,855
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 157,163 −1,634
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,963 −5
Kopā pasīvi 1,997,319 277,602
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem