European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 юни 2009 г.

30 юни 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 96 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 26 юни 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната продажба на златни монети от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 216,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 юни 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове по предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 31,5 млрд. швейцарски франка 30,5 млрд. швейцарски франка
25 юни 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 40,6 млрд. щатски долара 40,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 301,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 762,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 153,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 54,4 млрд. евро до 660,6 млрд. евро. На 24 юни 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 309,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 167,9 млрд. евро. На 25 юни 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 28,8 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 6,4 млрд. евро. В същия ден бе извършено плащането по друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 442,2 млрд. евро с матуритет една година. Както беше оповестено в прессъобщението на ЕЦБ от 7 май 2009 г. след решение на Управителния съвет, тази операция е първата от три поредни операции с матуритет една година. Тя беше проведена посредством търг с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение в допълнение към редовните и допълнителните дългосрочни операции по рефинансиране, които не засяга по никакъв начин.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 236,2 млрд. евро (при 12,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 54,7 млрд. евро до 268,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 629 −96
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 737 −1 952
2.1 Вземания от МВФ 17 237 225
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 500 −2 177
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 75 110 611
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 801 297
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 801 297
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 896 839 277 952
5.1 Основни операции по рефинансиране 167 902 −141 719
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 728 598 419 895
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 326 −223
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 478 447
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 301 585 636
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 769 0
9 Други активи 244 372 −292
Общо активи 1 997 319 277 602
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 762 146 1 329
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 516 278 248
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 268 244 54 729
2.2 Депозитно улеснение 236 235 223 518
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 224 11
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 161 278 1 475
5.1 Сектор „Държавно управление“ 153 378 3 057
5.2 Други задължения 7 899 −1 582
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 117 876 −828
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 350 1 859
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 300 −2 855
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 300 −2 855
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 157 163 −1 634
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 963 −5
Общо пасиви 1 997 319 277 602
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите