Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. lednu 2009

13. ledna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. ledna 2009 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity snížil o 7,9 mld. EUR na 358,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 8. ledna 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 52,4 mld. USD se splatností 16 dní a byla vypořádána další transakce v hodnotě 41,1 mld. USD se splatností sedm dní. V tentýž den byla splatná měnová swapová operace v eurech a amerických dolarech o objemu 5,4 mld. USD se splatností 16 dní a byla vypořádána další operace v hodnotě 3,3 mld. USD se splatností sedm dní. Tato měnová swapová operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému. Všechny transakce v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 7. ledna 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 22,6 mld. CHF se splatností osm dní a byla vypořádána další o objemu 25,2 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

V pondělí 5. ledna 2009 byla splatná transakce zpětného odkupu o objemu 0,5 mld. EUR na poskytnutí likvidity se splatností pět dní, která měla vliv na pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny (položka 4 na straně aktiv). Tuto transakci prováděl Eurosystém v souvislosti s dohodou s Magyar Nemzeti Bank o poskytnutí facility na podporu jejích operací.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 2,5 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 12,6 mld. EUR na 751,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,4 mld. EUR na 90,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 55,7 mld. EUR na 509,8 mld. EUR. Je třeba poznamenat, že pokles o 6,9 mld. EUR v  reverzních operacích jemného doladění (položka 2.4 na straně pasiv) souvisí s operacemi měnové politiky Národní banky Slovenska předtím, než vstoupila do Eurosystému.

V úterý 6. ledna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 238,9 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 216,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 8. ledna 2009 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další v hodnotě 7,6 mld. EUR se stejnou splatností. V tentýž den byla vypořádána další dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,5 mld. EUR se splatností tři měsíce.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,5 mld. EUR (ve srovnání s 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 315,3 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 281,7 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 55,7 mld. EUR na 157,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 218 392 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 502 −2 552
2.1 Pohledávky za MMF 13 214 2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 289 −2 554
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 218 039 −7 769
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 517 810
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 517 810
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 828 533 −28 977
5.1 Hlavní refinanční operace 216 830 −22 762
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 610 161 −6 763
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 459 517
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 84 32
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 56 861 −1 223
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 280 219 −2 474
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 438 −30
9 Ostatní aktiva 226 063 −1 075
Aktiva celkem 2 045 566 −43 312
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 751 133 −12 550
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 475 277 −29 029
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 157 536 −55 746
2.2 Vkladová facilita 315 254 33 584
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 2 305 −6 935
2.5 Závazky z vyrovnání marže 182 69
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 325 −15
4 Emitované dluhopisy 1 003 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 98 652 4 847
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 90 770 5 420
5.2 Ostatní závazky 7 882 −573
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 282 120 −4 648
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 793 −2 670
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 517 234
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 517 234
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 170 573 1 417
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 140 −899
Pasiva celkem 2 045 566 −43 312

Kontakty pro média