Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. januar 2009

13. januar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. januar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 7,9 mia. euro til 358,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer. Torsdag den 8. januar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 52,4 mia. dollar med en løbetid på 16 dage, og en ny på 41,1 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på syv dage. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 5,4 mia. dollar med en løbetid på 16 dage, og en ny operation på 3,3 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 7. januar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 22,6 mia. schweiziske franc med en løbetid på otte dage, og en ny operation på 25,2 mia. schweiziske franc blev afviklet med en løbetid på syv dage. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Mandag den 5. januar 2009 udløb en likviditetstilførende genkøbsforretning på 0,5 mia. euro med en løbetid på fem dage, som påvirkede tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet (aktivpost 4). Denne transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den aftale, der var indgået med Magyar Nemzeti Bank, om at stille en facilitet til rådighed til støtte for sidstnævntes operationer.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 2,5 mia. euro til 280,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 12,6 mia. euro til 751,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,4 mia. euro til 90,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 55,7 mia. euro til 509,8 mia. euro. Det skal bemærkes, at faldet i finjusterende markedsoperationer (passivpost 2.4) på 6,9 mia. euro skyldes pengepolitiske operationer gennemført af Národná banka Slovenska inden bankens indtræden i Eurosystemet.

Tirsdag den 6. januar 2009 udløb en primær markedsoperation på 238,9 mia. euro, og en ny på 216,1 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 8. januar 2009 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 25 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 7,6 mia. euro med en tilsvarende løbetid blev afviklet. Samme dag afvikledes endnu en supplerende langfristet markedsoperation på 9,5 mia. euro med en løbetid på tre måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,5 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 315,3 mia. euro (mod 281,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 55,7 mia. euro til 157,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.392 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 159.502 −2.552
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.214 2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.289 −2.554
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 218.039 −7.769
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.517 810
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.517 810
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 828.533 −28.977
5.1 Primære markedsoperationer 216.830 −22.762
5.2 Langfristede markedsoperationer 610.161 −6.763
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.459 517
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 84 32
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 56.861 −1.223
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 280.219 −2.474
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.438 −30
9 Andre aktiver 226.063 −1.075
Aktiver i alt 2.045.566 −43.312
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 751.133 −12.550
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 475.277 −29.029
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 157.536 −55.746
2.2 Indlånsfacilitet 315.254 33.584
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 2.305 −6.935
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 182 69
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 325 −15
4 Udstedte gældsbeviser 1.003 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 98.652 4.847
5.1 Offentlig forvaltning og service 90.770 5.420
5.2 Andre forpligtelser 7.882 −573
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 282.120 −4.648
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.793 −2.670
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.517 234
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.517 234
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 170.573 1.417
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.140 −899
Passiver i alt 2.045.566 −43.312

Medie- og pressehenvendelser