Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning
per den 9 januari 2009

13 januari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 januari 2009 motsvarade minskningen på 22 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 7,9 miljarder EUR till 358,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner. Torsdagen den 8 januari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 52,4 miljarder US-dollar med en löptid på sexton dagar och ersattes med en ny på 41,1 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en EUR/USD valutaswapptransaktion på 5,4 miljarder USD med en löptid på sexton dagar och ersattes av en ny på 3,3 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USA-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 7 januari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 22,6 miljarder CHF med en löptid på åtta dagar och ersattes av en ny på 25,2 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Måndagen den 5 januari 2009 förföll en likvidiserande repotransaktion på 0,5 miljarder EUR med en löptid på fem dagar vilket påverkade fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet (post 4 på tillgångssidan). Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med överenskommelsen med Magyar Nemzeti Bank att tillhandahålla en facilitet för stöd av den senares transaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 280,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 12,6 miljarder EUR till 751,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,4 miljarder EUR till 90,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 55,7 miljarder EUR till 509,8 miljarder EUR. Observera att minskningen på 6,9 miljarder EUR i finjusterande repotransaktioner (post 2.4 på skuldsidan) avser penningpolitiska transaktioner som genomfördes av Národná banka Slovenska före dess inträde i Eurosystemet.

Tisdagen den 6 januari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 238,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 216,1 EUR. Torsdagen den 8 januari 2009 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 25 miljarder EUR med en löptid på sex månader och ersattes med en ny på 7,6 miljarder EUR, med samma löptid. Samma dag avvecklades ytterligare en extra långfristig refinansieringstransaktion på 9,5 miljarder EUR, med en löptid på tre månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,5 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 315,3 miljarder EUR (jämfört med 281,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 55,7 miljarder EUR till 157,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.392 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 159.502 −2.552
2.1 Fordringar på IMF 13.214 2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.289 −2.554
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 218.039 −7.769
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.517 810
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.517 810
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 828.533 −28.977
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 216.830 −22.762
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 610.161 −6.763
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.459 517
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 84 32
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 56.861 −1.223
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 280.219 −2.474
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.438 −30
9 Övriga tillgångar 226.063 −1.075
Summa tillgångar 2.045.566 −43.312
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 751.133 −12.550
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 475.277 −29.029
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 157.536 −55.746
2.2 Inlåningsfacilitet 315.254 33.584
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 2.305 −6.935
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 182 69
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 325 −15
4 Emitterade skuldcertifikat 1.003 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 98.652 4.847
5.1 Offentliga sektorn 90.770 5.420
5.2 Övriga skulder 7.882 −573
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 282.120 −4.648
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.793 −2.670
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.517 234
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.517 234
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 170.573 1.417
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.140 −899
Summa skulder 2.045.566 −43.312

Kontakt för media