Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 януари 2009 г.

13 януари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 22 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 9 януари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление със 7,9 млрд. евро до 358,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 8 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 52,4 млрд. щатски долара с матуритет 16 дни и бе договорена нова на стойност 41,1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. На същата дата настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 5,4 млрд. щатски долара с матуритет 16 дни, и бе договорена нова на стойност 3,3 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 7 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 22,6 млрд. швейцарски франка с матуритет осем дни, и бе договорена нова на стойност 25,2 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

На 5 януари 2009 г., понеделник, настъпи падежът на репо-сделка по предоставяне на ликвидност на стойност 0,5 млрд. евро с матуритет пет дни, което се отрази на показателя вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 4 от активите). Сделката бе извършена от Евросистемата във връзка със споразумението с централната банка на Унгария ( Magyar Nemzeti Bank) за предоставяне на улеснение в помощ на нейните операции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 2,5 млрд. евро до 280,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 12,6 млрд. евро до 751,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,4 млрд. евро до 90,8 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 55,7 млрд. евро до 509,8 млрд. евро. Следва да се отбележи, че намалението с 6,9 млрд. евро на обратните операции за фино регулиране (т. 2.4 от пасивите) се отнася до операции по паричната политика, извършени от централната банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) преди нейното присъединяване към Евросистемата.

На 6 януари 2009 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 238,9 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 216,1 млрд. евро. На 8 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 25 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе договорена нова на стойност 7,6 млрд. евро със същия матуритет. На същата дата бе договорена друга допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 9,5 млрд. евро с матуритет три месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,5 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 315,3 млрд. евро (при 281,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 55,7 млрд. евро до 157,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 392 −22
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 159 502 −2 552
2.1 Вземания от МВФ 13 214 2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 289 −2 554
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 218 039 −7 769
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 517 810
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 517 810
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 828 533 −28 977
5.1 Основни операции по рефинансиране 216 830 −22 762
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 610 161 −6 763
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 459 517
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 84 32
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 56 861 −1 223
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 280 219 −2 474
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 438 −30
9 Други активи 226 063 −1 075
Общо активи 2 045 566 −43 312
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 751 133 −12 550
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 475 277 −29 029
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 157 536 −55 746
2.2 Депозитно улеснение 315 254 33 584
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 2 305 −6 935
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 182 69
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 325 −15
4 Издадени дългови сертификати 1 003 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 652 4 847
5.1 Сектор „Държавно управление“ 90 770 5 420
5.2 Други задължения 7 882 −573
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 282 120 −4 648
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 793 −2 670
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 517 234
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 517 234
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 170 573 1 417
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 140 −899
Общо пасиви 2 045 566 −43 312
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите