Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. januarja 2009

13. januar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. januarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti zmanjšalo za 7,9 milijarde EUR na 358,8 milijarde EUR. V četrtek, 8. januarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 52,4 milijarde USD z zapadlostjo 16 dni, obenem je bila poravnana nova v višini 41,1 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 5,4 milijarde USD z zapadlostjo 16 dni, obenem je bila poravnana nova v višini 3,3 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 7. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 22,6 milijarde CHF z zapadlostjo osem dni, obenem je bila poravnana nova v višini 25,2 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

V ponedeljek, 5. januarja 2009, je zapadla repo transakcija za povečevanje likvidnosti v višini 0,5 milijarde EUR z zapadlostjo pet dni, kar je vplivalo na terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4). To transakcijo je Eurosistem izvedel v povezavi s sporazumom s centralno banko Magyar Nemzeti Bank z namenom zagotoviti mehanizem, ki bo nudil podporo operacijam te centralne banke.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 280,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 12,6 milijarde EUR na 751,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,4 milijarde EUR na 90,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 55,7 milijarde EUR na 509,8 milijarde EUR. Treba je opozoriti, da se zmanjšanje v višini 6,9 milijarde EUR pri povratnih operacijah finega uravnavanja (postavka obveznosti 2.4) nanaša na operacije denarne politike, ki jih je izvedla Národná banka Slovenska pred vstopom v Eurosistem.

V torek, 6. januarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 238,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 216,1 milijarde EUR. V četrtek, 8. januarja 2009, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25 milijard EUR z zapadlostjo šest mesecev, poravnana je bila nova v višini 7,6 milijarde EUR z enako zapadlostjo. Istega dne je bila poravnana še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,5 milijarde EUR z zapadlostjo treh mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 315,3 milijarde EUR (v primerjavi z 281,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 55,7 milijarde EUR na 157,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.392 −22
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 159.502 −2.552
2.1 Terjatve do MDS 13.214 2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.289 −2.554
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 218.039 −7.769
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.517 810
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.517 810
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 828.533 −28.977
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 216.830 −22.762
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 610.161 −6.763
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.459 517
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 84 32
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 56.861 −1.223
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 280.219 −2.474
8 Dolg širše države v EUR 37.438 −30
9 Druga sredstva 226.063 −1.075
Skupaj sredstva 2.045.566 −43.312
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 751.133 −12.550
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 475.277 −29.029
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 157.536 −55.746
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 315.254 33.584
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 2.305 −6.935
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 182 69
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 325 −15
4 Izdani dolžniški certifikati 1.003 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 98.652 4.847
5.1 Širša država 90.770 5.420
5.2 Druge obveznosti 7.882 −573
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 282.120 −4.648
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.793 −2.670
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.517 234
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.517 234
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 170.573 1.417
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.140 −899
Skupaj obveznosti 2.045.566 −43.312

Stiki za medije