Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 9. janvārī

2009. gada 13. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 9. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā samazinājās par 7.9 mljrd. euro (līdz 358.8 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 8. janvārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 52.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 16 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 41.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 5.4 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 16 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 3.3 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 7. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 22.6 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 8 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 25.2 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Pirmdien, 2009. gada 5. janvārī pienāca dzēšanas termiņš likviditāti palielinošam repo darījumam 0.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 5 dienas, kas ietekmēja prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu postenis). Eurosistēma veica šo darījumu saistībā ar vienošanos ar Magyar Nemzeti Bank par iespējas nodrošināšanu tās darbības atbalstam.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.6 mljrd. euro (līdz 751.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.4 mljrd. euro (līdz 90.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 55.7 mljrd. euro (līdz 509.8 mljrd. euro). Jāņem vērā, ka precizējošo reverso operāciju (2.4. pasīvu postenis) samazināšanās par 6.9 mljrd. euro saistīta ar Národná banka Slovenska veiktajām monetārās politikas operācijām pirms pievienošanās Eurosistēmai.

Otrdien, 2009. gada 6. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 238.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 216.1 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 8. janvārī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 25 mljrd. euro apmērā, kuras dzēšanas termiņš bija 6 mēneši, pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.6 mljrd. euro apmērā ar tādu pašu dzēšanas termiņu. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 315.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 281.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 55.7 mljrd. euro (līdz 157.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,392 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 159,502 −2,552
2.1 SVF debitoru parādi 13,214 2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,289 −2,554
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 218,039 −7,769
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,517 810
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,517 810
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 828,533 −28,977
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 216,830 −22,762
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 610,161 −6,763
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,459 517
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 84 32
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 56,861 −1,223
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 280,219 −2,474
8 Valdības parāds euro 37,438 −30
9 Pārējie aktīvi 226,063 −1,075
Kopā aktīvi 2,045,566 −43,312
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 751,133 −12,550
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 475,277 −29,029
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 157,536 −55,746
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 315,254 33,584
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 2,305 −6,935
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 182 69
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 325 −15
4 Emitētie parāda vērtspapīri 1,003 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 98,652 4,847
5.1 Saistības pret valdību 90,770 5,420
5.2 Pārējās saistības 7,882 −573
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 282,120 −4,648
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,793 −2,670
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,517 234
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,517 234
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 170,573 1,417
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,140 −899
Kopā pasīvi 2,045,566 −43,312

Kontaktinformācija presei