Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe eurosystemu na dzień 9 stycznia 2009 r.

13 stycznia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 stycznia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 22 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 7,9 mld euro do poziomu 358,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 8 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 52,4 mld USD, z terminem zapadalności 16 dni, oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 41,1 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 5,4 mld USD, z terminem zapadalności 16 dni, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 3,3 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 7 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 22,6 mld CHF, z ośmiodniowym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 25,2 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii (Swiss National Bank) i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

W poniedziałek 5 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności zapewniającej płynność transakcji z przyrzeczeniem odkupu na kwotę 0,5 mld euro, z pięciodniowym terminem zapadalności, co wpłynęło na saldo należności od nierezydentów strefy euro w euro (pozycja aktywów 4). Eurosystem przeprowadził tę transakcję w związku z umową z bankiem centralnym Węgier (Magyar Nemzeti Bank) o udzielenie mu pożyczki na działalność operacyjną.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 2,5 mld euro do poziomu 280,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 12,6 mld euro do poziomu 751,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,4 mld euro do poziomu 90,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 55,7 mld euro do poziomu 509,8 mld euro. Należy zaznaczyć, że obniżenie się salda odwracalnych operacji dostrajających (pozycja pasywów 2.4) o 6,9 mld euro wynika z operacji polityki pieniężnej przeprowadzonych przez słowacki bank centralny (Národná banka Slovenska) przed przystąpieniem do Eurosystemu.

We wtorek 6 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 238,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 216,1 mld euro. W czwartek 8 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,6 mld euro, z takim samym terminem zapadalności. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,5 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,5 mld euro (w porównaniu z 0,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 315,3 mld euro (w porównaniu z 281,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 55,7 mld euro do poziomu 157,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.392 −22
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 159.502 −2.552
2.1 Należności od MFW 13.214 2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 146.289 −2.554
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 218.039 −7.769
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.517 810
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 20.517 810
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 828.533 −28.977
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 216.830 −22.762
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 610.161 −6.763
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.459 517
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 84 32
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 56.861 −1.223
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 280.219 −2.474
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.438 −30
9 Pozostałe aktywa 226.063 −1.075
Aktywa razem 2.045.566 −43.312
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 751.133 −12.550
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 475.277 −29.029
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 157.536 −55.746
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 315.254 33.584
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 2.305 −6.935
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 182 69
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 325 −15
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1.003 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 98.652 4.847
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 90.770 5.420
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.882 −573
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 282.120 −4.648
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.793 −2.670
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.517 234
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 11.517 234
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 170.573 1.417
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.140 −899
Pasywa razem 2.045.566 −43.312

Kontakt z mediami