Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
per 9 Januari 2009

13 januari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 januari 2009 was de daling van EUR 22 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 7,9 miljard naar EUR 358,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 8 januari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 52,4 miljard, met een looptijd van zestien dagen, en werd een nieuwe transactie van USD 41,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 5,4 miljard, met een looptijd van zestien dagen, en werd een nieuwe transactie van USD 3,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 7 januari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 22,6 miljard, met een looptijd van acht dagen, en werd een nieuwe transactie van CHF 25,2 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

Op maandag 5 januari 2009 verviel een liquiditeitsverschaffende repo-transactie van EUR 0,5 miljard, met een looptijd van vijf dagen, waardoor de Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4) werden beïnvloed. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de overeenkomst met Magyar Nemzeti Bank om een faciliteit ter ondersteuning van de transacties van Magyar Nemzeti Bank te bieden.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 280,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 12,6 miljard naar EUR 751,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,4 miljard naar EUR 90,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 55,7 miljard naar EUR 509,8 miljard. Er zij op gewezen dat de daling met EUR 6,9 miljard van de post „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop (passiefpost 2.4) betrekking heeft op monetaire-beleidstransacties van Národná banka Slovenska die zijn uitgevoerd vóór haar toetreding tot het Eurosysteem.

Op dinsdag 6 januari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 238,9 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 216,1 miljard verrekend. Op donderdag 8 januari 2009 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25 miljard, met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 7,6 miljard, met dezelfde looptijd, verrekend. Op dezelfde dag werd een tweede aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,5 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,5 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 315,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 281,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 55,7 miljard naar EUR 157,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.392 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 159.502 −2.552
2.1 Vorderingen op het IMF 13.214 2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.289 −2.554
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 218.039 −7.769
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.517 810
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.517 810
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 828.533 −28.977
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 216.830 −22.762
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 610.161 −6.763
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.459 517
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 84 32
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 56.861 −1.223
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 280.219 −2.474
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.438 −30
9 Overige activa 226.063 −1.075
Totaal activa 2.045.566 −43.312
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 751.133 −12.550
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 475.277 −29.029
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 157.536 −55.746
2.2 Depositofaciliteit 315.254 33.584
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 2.305 −6.935
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 182 69
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 325 −15
4 Uitgegeven schuldbewijzen 1.003 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.652 4.847
5.1 Overheid 90.770 5.420
5.2 Overige verplichtingen 7.882 −573
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 282.120 −4.648
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.793 −2.670
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.517 234
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.517 234
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 170.573 1.417
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.140 −899
Totaal passiva 2.045.566 −43.312

Contactpersonen voor de media