Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. januáru 2009

13. januára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. januára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií znížila o 7,9 mld. EUR na 358,8 mld. EUR. Vo štvrtok 8. januára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 52,4 mld. USD so splatnosťou šestnásť dní a bol uzavretý ďalší v objeme 41,1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 5,4 mld. USD so splatnosťou šestnásť dní a bol uzavretý ďalší vo výške 3,3 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 7. januára 2009 bol splatný aj menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 22,6 mld. CHF so splatnosťou osem dní a bol uzavretý ďalší vo výške 25,2 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

V pondelok 5. januára 2009 bola splatná refinančná repo operácia vo výške 0,5 mld. EUR so splatnosťou päť dní, ktorá ovplyvnila stav pohľadávok voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 4 na strane aktív). Eurosystém túto transakciu uskutočnil v rámci dohody s Magyar Nemzeti Bank na poskytnutie potrebných prostriedkov na podporu jej operácií.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 2,5 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 12,6 mld. EUR na 751,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,4 mld. EUR na 90,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 55,7 mld. EUR na 509,8 mld. EUR. V tejto súvislosti treba poznamenať, že pokles o 6,9 mld. EUR v rámci dolaďovacích reverzných operácií (položka 2.4 na strane pasív) predstavuje menovopolitické operácie Národnej banky Slovenska uskutočnené pred jej vstupom do Eurosystému.

V utorok 6. januára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 238,9 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 216,1 mld. EUR. Vo štvrtok 8. januára 2009 bola splatná dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 25 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov a bola uzavretá nová vo výške 7,6 mld. EUR s rovnakou splatnosťou. V ten istý deň bola uzavretá aj ďalšia dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 9,5 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 315,3 mld. EUR (v porovnaní s 281,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 55,7 mld. EUR na 157,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 392 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 159 502 −2 552
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 214 2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 289 −2 554
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 218 039 −7 769
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 517 810
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 517 810
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 828 533 −28 977
5.1 Hlavné refinančné operácie 216 830 −22 762
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 610 161 −6 763
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 459 517
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 84 32
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 56 861 −1 223
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 280 219 −2 474
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 438 −30
9 Ostatné aktíva 226 063 −1 075
Úhrn aktív 2 045 566 −43 312
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 751 133 −12 550
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 475 277 −29 029
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 157 536 −55 746
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 315 254 33 584
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 2 305 −6 935
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 182 69
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 325 −15
4 Emitované dlhové certifikáty 1 003 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 98 652 4 847
5.1 Verejná správa 90 770 5 420
5.2 Ostatné záväzky 7 882 −573
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 282 120 −4 648
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 793 −2 670
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 517 234
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 517 234
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 170 573 1 417
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 140 −899
Úhrn pasív 2 045 566 −43 312

Kontakt pre médiá