Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. jaanuar 2009

13. jaanuar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. jaanuaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 22 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 7,9 miljardi euro võrra 358,8 miljardi euroni. Neljapäeval, 8. jaanuaril 2009 möödus 52,4 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni 16-päevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Samal päeval möödus ka euro ja USA dollari vahel teostatud 5,4 miljardi USA dollari suuruse valuutavahetusoperatsiooni 16-päevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3,3 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 7. jaanuaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 22,6 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni kaheksapäevane tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25,2 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Esmaspäeval, 5. jaanuaril 2009 teostati 0,5 miljardi euro suurune likviidsust suurendav tagasiostutehing tähtajaga viis päeva, mis mõjutas nõudeid eurodes euroalavälistele residentidele (varade kirje 4). Eurosüsteem teostas selle tehingu seoses Ungari keskpangaga sõlmitud kokkuleppega, et toetada Ungari keskpanga operatsioone.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 2,5 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 12,6 miljardi euro võrra 751,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 5,4 miljardi euro võrra 90,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 55,7 miljardi euro võrra 509,8 miljardi euroni. Tuleb märkida, et tasanduspöördtehingute (kohustuste kirje 2.4) vähenemine 6,9 miljardi euro võrra tuleneb rahapoliitika tehingutest, mille Slovakkia keskpank teostas enne liitumist eurosüsteemiga.

Teisipäeval, 6. jaanuaril 2009 möödus 238,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 216,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 8. jaanuaril 2009 möödus 25 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,6 miljardit eurot ja tähtajaga samuti kuus kuud. Samal päeval teostati veel üks 9,5 miljardi euro suurune täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga kolm kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 315,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 281,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 55,7 miljardi euro võrra 157,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 392 −22
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 502 −2 552
2.1 Nõuded RVFle 13 214 2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 289 −2 554
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 218 039 −7 769
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 517 810
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 517 810
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 828 533 −28 977
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 216 830 −22 762
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 610 161 −6 763
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 459 517
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 84 32
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 56 861 −1 223
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 280 219 −2 474
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 438 −30
9 Muud varad 226 063 −1 075
Varad kokku 2 045 566 −43 312
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 751 133 −12 550
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 475 277 −29 029
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 157 536 −55 746
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 315 254 33 584
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 2 305 −6 935
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 182 69
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 325 −15
4 Emiteeritud võlakirjad 1 003 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 98 652 4 847
5.1 Valitsussektor 90 770 5 420
5.2 Muud kohustused 7 882 −573
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 282 120 −4 648
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 793 −2 670
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 517 234
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 517 234
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 170 573 1 417
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 140 −899
Kohustused kokku 2 045 566 −43 312

Kontaktandmed