Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. junija 2008

1. julij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. junija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 23 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 167,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 114,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,1 milijarde EUR na 677,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,5 milijarde EUR na 74,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 19,5 milijarde EUR na 482,3 milijarde EUR. V sredo, 25. junija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 188 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 208 milijard EUR. V četrtek, 26. junija 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno tako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 10,7 milijarde EUR na 226,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.353 −23
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.270 −825
2.1 Terjatve do MDS 9.346 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 125.924 −821
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 56.283 1.088
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.686 −175
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.686 −175
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 483.006 19.959
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 208.001 20.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 275.004 −39
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 31.723 1.117
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 114.708 −588
8 Dolg širše države v EUR 38.002 0
9 Druga sredstva 379.679 1.006
Skupaj sredstva 1.462.710 21.559
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 677.441 3.136
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 227.208 11.206
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 226.528 10.745
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 674 626
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 −165
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 206 −4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 81.404 6.468
5.1 Širša država 74.400 6.529
5.2 Druge obveznosti 7.004 −61
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 77.470 6
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.998 1.182
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.575 −1.021
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.575 −1.021
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 147.357 590
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.672 −4
Skupaj obveznosti 1.462.710 21.559

Stiki za medije