Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. juni 2008

1. juli 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. juni 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 23 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 167,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,6 mia. euro til 114,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 677,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,5 mia. euro til 74,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 19,5 mia. euro til 482,3 mia. euro. Onsdag den 25. juni 2008 udløb en primær markedsoperation på 188 mia. euro, og en ny på 208 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 26. juni 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,7 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,7 mia. euro til 226,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.353 −23
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.270 −825
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.346 −4
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 125.924 −821
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 56.283 1.088
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.686 −175
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.686 −175
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 483.006 19.959
5.1 Primære markedsoperationer 208.001 20.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 275.004 −39
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.723 1.117
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 114.708 −588
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.002 0
9 Andre aktiver 379.679 1.006
Aktiver i alt 1.462.710 21.559
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 677.441 3.136
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 227.208 11.206
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 226.528 10.745
2.2 Indlånsfacilitet 674 626
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 −165
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 206 −4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 81.404 6.468
5.1 Offentlig forvaltning og service 74.400 6.529
5.2 Andre forpligtelser 7.004 −61
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.470 6
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.998 1.182
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.575 −1.021
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.575 −1.021
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 147.357 590
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.672 −4
Passiver i alt 1.462.710 21.559

Medie- og pressehenvendelser