Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. júnu 2008

1. júla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. júna 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 23 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 167,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR na 114,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,1 mld. EUR na 677,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 6,5 mld. EUR na 74,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 19,5 mld. EUR na 482,3 mld. EUR. V stredu 25. júna 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 188 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 208 mld. EUR. Vo štvrtok 26. júna 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,7 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 10,7 mld. EUR na 226,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 353 −23
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 270 −825
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 346 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 125 924 −821
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 56 283 1 088
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 686 −175
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 686 −175
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 483 006 19 959
5.1 Hlavné refinančné obchody 208 001 20 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 275 004 −39
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 723 1 117
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 114 708 −588
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 002 0
9 Ostatné aktíva 379 679 1 006
Úhrn aktív 1 462 710 21 559
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 677 441 3 136
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 227 208 11 206
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 226 528 10 745
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 674 626
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 −165
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 206 −4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 81 404 6 468
5.1 Verejná správa 74 400 6 529
5.2 Ostatné záväzky 7 004 −61
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 470 6
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 998 1 182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 575 −1 021
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 575 −1 021
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 147 357 590
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 672 −4
Úhrn pasív 1 462 710 21 559

Kontakt pre médiá