Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 czerwca 2008 r.

1 lipca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 27 czerwca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 23 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 167,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,6 mld euro do poziomu 114,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,1 mld euro do poziomu 677,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,5 mld euro do poziomu 74,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 19,5 mld euro do poziomu 482,3 mld euro. W środę 25 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 188 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 208 mld euro. W czwartek 26 czerwca 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 10,7 mld euro do poziomu 226,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.353 −23
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 135.270 −825
2.1 Należności od MFW 9.346 −4
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 125.924 −821
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 56.283 1.088
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.686 −175
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.686 −175
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 483.006 19.959
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 208.001 20.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 275.004 −39
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 31.723 1.117
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 114.708 −588
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.002 0
9 Pozostałe aktywa 379.679 1.006
Aktywa razem 1.462.710 21.559
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 677.441 3.136
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 227.208 11.206
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 226.528 10.745
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 674 626
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −165
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 206 −4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 81.404 6.468
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 74.400 6.529
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.004 −61
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 77.470 6
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.998 1.182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.575 −1.021
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.575 −1.021
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 147.357 590
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.672 −4
Pasywa razem 1.462.710 21.559

Kontakt z mediami