Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 27. jūnijā

2008. gada 1. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 27. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 23 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 167.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 114.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 677.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 74.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 19.5 mljrd. euro (līdz 482.3 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 25. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 188 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 208 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 26. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 10.7 mljrd. euro (līdz 226.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,353 −23
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,270 −825
2.1 SVF debitoru parādi 9,346 −4
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 125,924 −821
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 56,283 1,088
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,686 −175
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,686 −175
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 483,006 19,959
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 208,001 20,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 275,004 −39
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 31,723 1,117
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 114,708 −588
8 Valdības parāds euro 38,002 0
9 Pārējie aktīvi 379,679 1,006
Kopā aktīvi 1,462,710 21,559
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 677,441 3,136
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 227,208 11,206
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 226,528 10,745
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 674 626
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 −165
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 206 −4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 81,404 6,468
5.1 Saistības pret valdību 74,400 6,529
5.2 Pārējās saistības 7,004 −61
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,470 6
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,998 1,182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,575 −1,021
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,575 −1,021
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 147,357 590
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,672 −4
Kopā pasīvi 1,462,710 21,559

Kontaktinformācija presei