Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 juni 2008

1 juli 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 27 juni 2008 was de daling van EUR 23 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 167,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 114,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 677,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,5 miljard naar EUR 74,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 19,5 miljard naar EUR 482,3 miljard. Op woensdag 25 juni 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 188 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 208 miljard verrekend. Op donderdag 26 juni 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,7 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,7 miljard naar EUR 226,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.353 −23
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.270 −825
2.1 Vorderingen op het IMF 9.346 −4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 125.924 −821
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 56.283 1.088
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.686 −175
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.686 −175
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 483.006 19.959
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 208.001 20.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 275.004 −39
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.723 1.117
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.708 −588
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.002 0
9 Overige activa 379.679 1.006
Totaal activa 1.462.710 21.559
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 677.441 3.136
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 227.208 11.206
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 226.528 10.745
2.2 Depositofaciliteit 674 626
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 −165
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 206 −4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.404 6.468
5.1 Overheid 74.400 6.529
5.2 Overige verplichtingen 7.004 −61
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.470 6
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.998 1.182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.575 −1.021
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.575 −1.021
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 147.357 590
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.672 −4
Totaal passiva 1.462.710 21.559

Contactpersonen voor de media