Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. červnu 2008

1. července 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. června 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 23 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 167,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 114,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,1 mld. EUR na 677,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,5 mld. EUR na 74,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 19,5 mld. EUR na 482,3 mld. EUR. Ve středu 25. června 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 188 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 208 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. června 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,7 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,7 mld. EUR na 226,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 353 −23
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 270 −825
2.1 Pohledávky za MMF 9 346 −4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 125 924 −821
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 56 283 1 088
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 686 −175
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 686 −175
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 483 006 19 959
5.1 Hlavní refinanční operace 208 001 20 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 275 004 −39
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 723 1 117
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 114 708 −588
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 002 0
9 Ostatní aktiva 379 679 1 006
Aktiva celkem 1 462 710 21 559
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 677 441 3 136
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 227 208 11 206
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 226 528 10 745
2.2 Vkladová facilita 674 626
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 −165
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 206 −4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 81 404 6 468
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 74 400 6 529
5.2 Ostatní závazky 7 004 −61
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 470 6
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 998 1 182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 575 −1 021
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 575 −1 021
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 147 357 590
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 672 −4
Pasiva celkem 1 462 710 21 559

Kontakty pro média