Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към  27 юни 2008 г.

1 юли 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 23 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 27 юни 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 167,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 114,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 677,4 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,5 млрд. евро до 74,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 19,5 млрд. евро до 482,3 млрд. евро. На 25 юни 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 188 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 208 млрд. евро. На 26 юни 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,7 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 10,7 млрд. евро до 226,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 353 −23
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 270 −825
2.1 Вземания от МВФ 9 346 −4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 125 924 −821
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 56 283 1 088
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 686 −175
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 686 −175
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 483 006 19 959
5.1 Основни операции по рефинансиране 208 001 20 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 275 004 −39
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 31 723 1 117
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 708 −588
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 002 0
9 Други активи 379 679 1 006
Общо активи 1 462 710 21 559
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 677 441 3 136
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 227 208 11 206
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 226 528 10 745
2.2 Депозитно улеснение 674 626
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −165
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 206 −4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 81 404 6 468
5.1 Сектор „Държавно управление“ 74 400 6 529
5.2 Други задължения 7 004 −61
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 470 6
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 998 1 182
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 575 −1 021
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 575 −1 021
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 147 357 590
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 672 −4
Общо пасиви 1 462 710 21 559

Данни за контакт за медиите