Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 juni 2008

1 juli 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 juni 2008 motsvarade minskningen på 23 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 167,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 114,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 677,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 74,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 19,5 miljarder EUR till 482,3 miljarder EUR. Onsdagen den 25 juni 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 188 miljarder EUR och ersattes med en ny på 208 miljarder EUR. Torsdagen den 26 juni 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,7 miljarder EUR till 226,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.353 −23
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.270 −825
2.1 Fordringar på IMF 9.346 −4
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 125.924 −821
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 56.283 1.088
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.686 −175
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.686 −175
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 483.006 19.959
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 208.001 20.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 275.004 −39
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.723 1.117
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 114.708 −588
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.002 0
9 Övriga tillgångar 379.679 1.006
Summa tillgångar 1.462.710 21.559
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 677.441 3.136
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 227.208 11.206
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 226.528 10.745
2.2 Inlåningsfacilitet 674 626
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 −165
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 206 −4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 81.404 6.468
5.1 Offentliga sektorn 74.400 6.529
5.2 Övriga skulder 7.004 −61
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.470 6
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.998 1.182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.575 −1.021
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.575 −1.021
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 147.357 590
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.672 −4
Summa skulder 1.462.710 21.559

Kontakt för media