Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. junija 2007

19. junij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. junija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 25 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 146,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 95,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,1 milijarde EUR na 628,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1 milijardo EUR na 41,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,9 milijarde EUR na 431,9 milijarde EUR. V sredo, 13. junija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 279 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 282 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,4 milijarde EUR na 192 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 179.911 −25
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.240 373
2.1 Terjatve do MDS 10.053 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.187 376
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.557 −1.031
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.121 820
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.121 820
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 432.004 2.830
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 282.000 3.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −171
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.401 343
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.752 −424
8 Dolg širše države v EUR 37.643 0
9 Druga sredstva 235.631 1.028
Skupaj sredstva 1.180.260 3.914
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 628.150 −1.146
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 192.101 6.390
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.999 6.434
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 86 −57
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 16 13
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 198 −3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 50.176 −878
5.1 Širša država 41.573 −1.022
5.2 Druge obveznosti 8.603 144
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.931 −309
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 157 0
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.816 −446
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.816 −446
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 73.300 305
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.332 1
Skupaj obveznosti 1.180.260 3.914

Stiki za medije