Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 15 юни 2007 г.

19 юни 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 25 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 15 юни 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. EUR до 146,2 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. EUR до 95,8 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. EUR до 628,2 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. EUR до 41,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,9 млрд. EUR до 431,9 млрд. EUR. На 13 юни 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 279 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 282 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,4 млрд. EUR до 192 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 179 911 −25
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 240 373
2.1 Вземания от МВФ 10 053 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 187 376
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 557 −1 031
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 121 820
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 121 820
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 432 004 2 830
5.1 Основни операции по рефинансиране 282 000 3 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 1 −171
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 401 343
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 752 −424
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 643 0
9 Други активи 235 631 1 028
Общо активи 1 180 260 3 914
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 628 150 −1 146
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 192 101 6 390
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 999 6 434
2.2 Депозитно улеснение 86 −57
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 13
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 198 −3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 50 176 −878
5.1 Сектор „Държавно управление“ 41 573 −1 022
5.2 Други задължения 8 603 144
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 931 −309
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 0
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 816 −446
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 816 −446
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 73 300 305
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 332 1
Общо пасиви 1 180 260 3 914

Данни за контакт за медиите