Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning
 per den 15 juni 2007

19 juni 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 juni 2007 motsvarade minskningen på 25 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 146,2 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 95,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 628,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 41,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 431,9 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juni 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 279 miljarder EUR och ersattes med en ny på 282 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,4 miljarder EUR till 192 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 179.911 −25
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.240 373
2.1 Fordringar på IMF 10.053 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.187 376
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.557 −1.031
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.121 820
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.121 820
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 432.004 2.830
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 282.000 3.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −171
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.401 343
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.752 −424
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.643 0
9 Övriga tillgångar 235.631 1.028
Summa tillgångar 1.180.260 3.914
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 628.150 −1.146
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 192.101 6.390
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 191.999 6.434
2.2 Inlåningsfacilitet 86 −57
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 16 13
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 198 −3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 50.176 −878
5.1 Offentliga sektorn 41.573 −1.022
5.2 Övriga skulder 8.603 144
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.931 −309
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 157 0
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.816 −446
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.816 −446
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 73.300 305
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.332 1
Summa skulder 1.180.260 3.914
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media